ASZF

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
A http://dressurzentrum.auction internetes webcím alatt üzemelő website (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője és az online aukciók szervezője (továbbiakban: „Szervező”) a Magyarországon Cg.08-09-027517 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Dressurzentrum Ló és Lovas kiképző, Lóértékesítő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9231 Máriakálnok, Ádám Zoltán utca 4., adószáma: , képviseli: Losonczy Anikó ügyvezető). A szervező elérhetőségei: e-mail címe: [email protected], telefonszáma: +36-706331316, a postai levelezés cím megegyezik a székhellyel. 

Az oldal felhasználói, az eladók és vevők valamint a Szolgáltató jogviszonyának általános szabályait jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF-től érvényesen eltérni kizárólag írásban lehet. Ha az ÁSZF és a felek által írásban kötött egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé, mint speciális egyedi feltétel. 

A Weboldalon a Szervező nem csak a saját lovait és egyéb ingóit értékesíti, nem a Szervező ezen ingók eladója. A Szervező – mint Megbízott közvetítő – feladata az értékesítés (aukció) lebonyolítása, a vevő és eladó ajánlatának ill. az ajánlat elfogadásának koordinálása. 

 

II. AZ ONLINE AUKCIÓ MENETE, LEBONYOLÍTÁSA 
II.1. Felhasználói fiók, regisztráció, bejelentkezés 
Az aukción való részvétel csak és kizárólag a Szervezőnél előzetesen regisztrált természetes vagy jogi személyek számára (továbbiakban: „Felhasználó”) megengedett. A regisztráció a Weboldal „Regisztráció” menüpontjában kezdeményezhető. A regisztráció során a Felhasználó a Szervező által a online regisztrációs űrlapban feltett minden kérdésre a valóságnak megfelelően köteles válaszolni, és köteles csatolni a Szolgáltató által kért okiratok eredetivel megegyező másolatát. A hibásan vagy tévesen megadott, illetve valótlan adatközlésből származó mindennemű kár megtérítése a Felhasználót terheli. 

Érdemi nyilatkozat avagy jogügyletet megalapozó ráutaló magatartás tanúsítása előtt (különösen de nem kizárólagosan: ajánlattétel, licitálás, ajánlat elfogadás, megbízás, stb. ) a regisztráció a Felhasználó által egyoldalúan, bármikor és indoklás nélkül törölhető az internetes platformon a „Regisztráció törlése” menüben. Ez esetben a Felhasználó által regisztrált összes adat véglegesen és helyreállíthatatlanul törlődik. Amennyiben folyamatban lévő jogügylet miatt az adatok törlése nem lehetséges, úgy az adatok törlésére a felek külön megállapodása és a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. 

A regisztrált felhasználók egyedi jelszót kapnak az oldalra történő belépéshez, saját nevükben nyilatkozatok megtételéhez, ráutaló magatartás tanúsításához. A felhasználó köteles titokban tartani a saját jelszavát, a jelszó harmadik személynek a tudomására hozatalából fakadó mindennemű felelősségét a Szolgáltató kizárja. 

Az oldalon kizárólag cselekvőképes nagykorú állampolgár regisztrálhat. Képviselet esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni szükséges a képviselet fennálltát. A képviselet megszűnését a képviselőnek haladéktalanul, utólag kétséget kizáróan bizonyítható módon jeleznie kell a Szolgáltatónak. 

II.2 AZ INTERNETES AUKCIÓ MENETE, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 
II.2.a/ Ajánlattételi felhívás 
A Weboldalon minden egyes online aukció az eladó képviseletében eljáró Szervező által közölt ajánlattételi felhívással (továbbiakban: „Felhívás”) indul, mely egy szándéknyilatkozat arról, hogy az eladó adásvételi szerződést kíván kötni minimálisan a Felhívásban közölt eladási áron (kikiáltási ár). A Felhívás tartalmazza továbbá az ajánlattételre nyitva álló határidőt (aukció vége), mely alatt az arra jogosult, regisztrált felhasználók vételi ajánlatot tehetnek. Az eladó az aukció lezárásáig érvényesen és hatályosan és ténylegesen megtett, jelen ÁSZF-nek mindenben megfelelő, legmagasabb - és a kikiáltási árat meghaladó - ajánlatot fogadja el. A kikiáltási árat el nem érő ajánlat érvénytelen. 

II.2.b/ Ajánlattétel (licit) 
Érvényes vételi ajánlatot (továbbiakban: „Ajánlat”) kizárólag regisztrált felhasználók, mint ajánlattevők (továbbiakban: „Ajánlattevők”) tehetnek. Az Ajánlatok kizárólag a Szolgáltató által a Weboldal erre kijelölt felületén online módon tehetőek meg. Egyéb úton tett nyilatkozat abban ez esetben is érvénytelen, ha egyébként a szervező megkapta azt a licitálási időszak alatt. Az ajánlat érvényességi feltétele továbbá, hogy az Ajánlattevő elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a konkrét ajánlatra vonatkozó esetleges egyedi feltételeket és az eladót illető elállási jogot. Ajánlatot maga az eladó is jogosult tenni. 

Az Ajánlatnak az aukcióban tett korábbi érvényes licitet a minimális licitlépcsővel meg kell haladnia. A minimális licitlépcső 500 Eur azaz Ötszáz euró. 

Az feltételeknek megfelelő ajánlatnak a Szervező által a licit lezárása megjelölt időpontig meg kell érkeznie a Szervezőhöz. Az Ajánlattevő viseli a benyújtás kockázatát és felelősségét, ide értve a határidőn túli beérkezést is, még abban az esetben is, ha az nem az ajánlattevő oldalán felmerülő technikai okból következik be. 

Ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a benyújtott Ajánlata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:64.§ szerintiajánlatnak minősül, mely alapján az Ajánlattevőt terheli az ajánlati kötöttség. 

II.2.c/ Ajánlat benyújtása 
Az Ajánlat benyújtását megelőzően annak tartalmát, beleértve az ügyféladatokat, az Ajánlattevő az összefoglaló oldalon átnézheti, ellenőrizheti és javíthatja. Az „Ajánlat benyújtása” gombra kattintva az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlat tartalmáért az Ajánlattevőt terheli mindennemű felelősség, ezen ajánlata a II.2.b/ pontban írtak szerinti köti. Az Ajánlat sikeres benyújtásáról az ajánlattevő automatikusan generált elektronikus levelet kap a Szervezőtől a regisztráció során megadott elektronikus levélcímére, amely megerősíti, hogy Ajánlata a Szervezőhöz megérkezett. A visszaigazoló levél tartalmazza az Ajánlat fontosabb részleteit. A visszaigazolás nem tanúsítja, hogy az Ajánlat határidőben érkezett meg a Szolgáltatóhoz, továbbá ezen visszaigazolása nem jelenti az Ajánlat elfogadását, a szerződés létrejöttét, hanem csupán az Ajánlat megérkezését igazolja. 

Az Ajánlattevő ajánlata hatálytalan, amennyiben az adott aukción az Ajánlatál magasabb érvényes ajánlatot nyújtanak be, ide értve az Ajánlattevő által benyújtott újabb ajánlatot is. 

A Vevő az aukcióban értékesítendő ló adásvételi szerződését a tényleges legmagasabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot fogadja el a licitálási időszak lezárását követően, ekként az adásvételi szerződés ezen Vevővel jön létre. A sikertelen, elfogadásra nem kerülő Ajánlatról a Szolgáltató nem köteles értesítést küldeni. 

II.2.d/ Szerződés létrejötte 
A legmagasabb vételárat tartalmazó érvényes Ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt e-mailben értesíti a Szolgáltató az Ajánlat elfogadásáról a licit lezárását követő 24 órán belül. Az értesítés tartalmazza a Ptk. 6:66.§ szerinti elfogadó nyilatkozatot. Az Ajánlat elfogadásával a felek között az adásvételi szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) az ajánlatban, az elfogadó nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és az aukcióban közzétett adatokkal minden további jognyilatkozat nélkül létrejön a Ptk. 6:69.§ (1) bekezdése szerint. A szerződő felek az elfogadó nyilatkozat hatályosulásának minősítik a nyilatkozatnak az Ajánlattevő regisztráció során megadott elektronikus postafiókjában történő megérkezését. 

Az érvényesen leadott legmagasabb ajánlat összegét az aukció oldalán, a licit lezárását követően, anonim módon – az ajánlattevő megnevezése nélkül - közzéteszi a Szolgáltató. 

II.2.e/ Felhasználó, aukció felfüggesztése, blokkolása 
A Szervező a többi Felhasználó, illetve résztvevő felek jogos érdekeinek valamint az aukció tisztaságának érvényesülése érdekében fenntartja magának a jogot, Felhasználó pedig ezt a regisztrációval kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szervező indoklás nélkül, saját belátása szerint a Felhasználót – ekként az Ajánlattevőt is - blokkolja, kizárja vagy felfüggessze akár egy ajánlatra, vagy akár a teljes aukcióra vagy a Weboldalra vonatkozóan, átmenetileg vagy akár véglegesen. 

Szervező – amennyiben súlyos szerződésszegést észlel, vagy azt egyéb objektív körülmény - különösen technikai hiba vagy jogosulatlan belépés teszi szükségessé – jogosult az aukciót leállítani, felfüggeszteni, vagy érvénytelennek nyilvánítani. 

Fentiek alapján a Szervező kifejezetten fenntartja magának az ajánlattételi felhívásának, ajánlatának visszavonására vonatkozó jogát. A visszavonásról, felfüggesztésről, érvénytelenné nyilvánításról szóló döntést a Szervező a Weboldalon teszi közzé, lehetőség szerint az okkal együtt. A már benyújtott ajánlatok ezzel egyidejűleg – minden külön jognyilatkozat nélkül - hatálytalanná válnak. 

Az ajánlatok műszaki okból történő érvénytelenségéből, hatálytalanságából fakadó mindennemű kártérítési igényt a Szervező kizár, melyet a Felhasználók a regisztrációval kifejezetten elfogadnak. 

II.2.f/ „Forródrót” az aukció során 
A folyamatban lévő aukció során a Szervező telefonos forródrótot üzemeltet, amelyen a Szervezőt illetve képviselőjét a hívó fél költségén lehet elérni az internetes platformon megadott időtartam alatt és az ott feltüntetett telefonszámon. 

A forródrótot kizárólag az aukcióval kapcsolatos hibák, problémák megoldására, kérdések megválaszolására szolgál, azon érvényesen ajánlat nem tehető, megtett ajánlat vissza nem vonható, azon semmiféle kötelezettségvállalást vagy szerződéses megállapodást nem lehet kötni. 

 

III. AZ AUKCIÓS TÉTELEK - LOVAK 
Az árverési katalógus (továbbiakban: „Katalógus”) az árverésre bocsátott lovakról az alábbi adatokat, információkat tartalmazza: a/ neve, b/ életkora (születési dátuma), c/ színe d/ magassága e/ csatolmányok: fotók /videók / törzskönyv. 

A Szervező nem vállal semminemű felelősséget a fenti – eladó által megadott - információk helyességért. A méretjelzés csak hozzávetőleges. A tényleges mérettől való eltérés lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget az eladásra kínált lovak tenyésztési képességéért, Szervező semminemű ezirányú vizsgálatot nem végzett. 

A meghirdetett lovak – hacsak az aukció erre vonatkozóan egyéb információt nem tartalmaz – a Szervező őrzésében állnak. Az internetes aukcióból fakadóan a ló előzetes, személyes megtekintése, vizsgálata, stb. nem lehetséges, hacsak a felek ebben előzetesen kifejezetten meg nem állapodnak. 

Az értékesítésre felajánlott lovak az aukciót megelőzően általános orvosi vizsgálaton, valamint a 2 évet betöltött lovak röntgen vizsgálaton esnek át. Az elvégzett vizsgálatok eredményeihez a regisztrált felhasználók hozzáférhetnek. A Szervező javasolja, hogy az elérhető leleteket az Ajánlattevő saját állatorvosával értékeltesse ki. Az Ajánlattevő az Ajánlat benyújtásával elismeri, hogy az egészségügyi adatokhoz hozzáfért, azok részére elérhetőek voltak. 

 

IV. VÉTELÁR ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE 
Az aukciók során feltüntetett kikiáltási árak nettó árak. Amennyiben a vételárat általános forgalmi adó terheli, úgy az a feltüntetésre kerül. Az általános forgalmi adó a számviteli bizonylaton szintén feltüntetésre kerül. 

A vételár az alábbiak szerint kerül kiszámításra: 

- „leütési nettó ár”, azaz a legmagasabb érvényes licit, melyet az Eladó ill. képviseletében 
a Szervező elfogadott, - leütési nettó ár alapján számolt 6% árverési jutalék, és a jutalékot terhelő mindenkori 
általonos forgalmi adó (jelenleg 27%) - amennyiben a vételárat terheli, úgy a leütési árat terhelő mindenkori általános forgalmi 
adó (jelenleg 27%), 

Az elfogadó nyilatkozattal egyidőben vagy azt követő 3 napon belül az Ajánlattevő elektronikus formában kapja meg a számlát. A vételár kizárólag banki átutalással teljesíthető, melynek mindennemű banki költsége az Ajánlattevőt terheli . 

A teljes vételárat a számla megküldését követő legfeljebb 14 napon belül (esedékesség) köteles az Ajánlattevő – mint vevő – megfizetni. 

A késedelmes fizetés esetén a vevő a Ptk-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Amennyiben a Vevő a vételárat az esedékességet követő 3 (Három) napon belül sem egyenlíti ki hiánytalanul, úgy az Eladó mindennemű további felszólítás vagy póthatáridő tűzése nélkül egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni. Ezen elállási nyilatkozatot az Eladó a Vevő regisztráció során megadott e-mail címére köteles megküldeni. Ez esetben a Felek az Eladó érdekmúlását vélelmezik, annak bizonyítására az Eladó nem köteles. 

 

V. LÓ ŐRZÉSE, ÁTADÁSA, TELJESÍTÉS HELYE, KÁRVESZÉLY 
Az Eladó az eladott ló tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A ló tulajdonjoga a teljes vételár (ide értve a jutalékot, általános forgalmi adót is) megfizetésével és a ló birtokbaadásával száll át a Vevőre. 

A ló birtokbaadása a teljes vételár megfizetésének feltételével az Ajánlat elfogadását – ezzel a szerződés létrejöttét - követő legkésőbb 3 (Három) munkanapon belül esedékes, a Vevő és a Szervező által előzetesen egyeztetett időpontban. A birtokbaadás helye a Szervező 9231 Máriakálnok Ádám Zoltán u. 4. szám alatti telephelye, vagy amennyiben erre előzetesen más földrajzi hely került megjelölésre, úgy ezen megjelölt hely. A ló a Vevőnek, avagy írásba foglalt meghatalmazással a képviselőjének, vagy fuvarozónak adható át. A teljesítés helye minden esetben ezen átadási hely. A birtokbaadásig a lovat az Eladó veszélyére és költségére őrzi a Szervező. A birtokbaadásra meghatározott legkésőbbi időpontig a birtokbaadás a Vevőnek felróható, avagy az ő oldalán (érdekkörében) meghatározott okból nem valósul meg, úgy ezen időponttól kezdődően az őrzés és ellátás költségeit valamint a kárveszélyt a Vevő viseli. Az őrzés és ellátás költsége 50 EUR + Áfa azaz Ötven euró és általános forgalmi adó megkezdett naponként. 

A fuvarozó kiválasztása, megbízása és a szállítás megszervezése a Vevő feladata és költsége. 

 

VI. HIBÁS TELJESÍTÉS 
6. oldal 
Az aukción részt vevő ló „hibája” esetén a Ptk-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Eladó csak az állat olyan hibájáért tartozik szavatossággal, amely hiba már az eladáskor megvolt és arról a Vevő nem tudott. Nem terheli szavatosság az Eladót, állat adásvételt követően kialakult betegségéért vagy más hibájáért, illetve amely hibákat a Vevő ismert, vagy gondos eljárás mellett ismernie kellett. Nem felel az eladó azon hibákért sem, amelyre a vevőnek az állat tulajdonságai alapján számítania kellett. Amennyiben a Vevő és Eladó közötti szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, úgy a szavatossági idő 1 (Egy) év. 

 

VII. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG, KIKÖTÖTT ILLETÉKESSÉG 
Szerződő felek a jelen jogviszonyukra a magyar jog alkalmazását rendelik, jogvitájuk esetére pedig magyar joghatóságot, valamint hatáskörtől függően a Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki. 

Jelen pontban foglalt kikötések a konkrét jogviszonyra vonatkozó ellentétes jogszabályi tilalom hiányában alkalmazandók. 

Amennyiben az Eladó és Vevő közötti szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, úgy a Vevőt mint fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján elállási jog illeti, melynek részletszabályait külön – a Weboldalról szintén elérhető és letölthető - dokumentumok tartalmazzák. 

 

VIII. ADATVÉDELEM, SZERZŐI JOG 
A felhasználói regisztrációt követően a Felhasználó személyes adatait tároljuk. Az adatkezelő a Szervező. Az adatok megadása önkéntes. 

A tárolt személyes adatok köre: név, lakcím (székhely), születési hely, idő, anyja neve, email cím, telefonszám. A személyes adatok törlése a Szervezőtől kérhető. Az adatkezelés célja az adásvételi szerződés létrehozása, ezt követően pedig a jogszabályi feltételek teljesítése. 

Az adatok tárolásának helye: Equinix-Rechenzentrum Düsseldorf (Németország) és Dressurzentrum Kft. Máriakálnok (Magyarország) 

A Weboldal teljessége, illetve annak bármely részei, a Katalógos, a felhasznált fotók, videók, grafikai elemek, leírások és egyéb dokumentumok a Szervező kizárólagos szerzői joga alá tartoznak. Ezen elemek felhasználása kizárólag a Szervező előzetes és írásbeli engedélye alapján megengedett. 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A Szervező fenntartja a jogot a jövőbeli internetes aukciós feltételek módosítására vagy kiegészítésére. Folyamatban lévő aukciók esetén az ajánlattevőket e-mailben értesíti a Szolgáltató a feltételek esetleges módosításáról. A módosított vagy kiegészített feltételek csak akkor alkalmazandók, ha az Ajánlattevő az értesítés átvétele után újabb ajánlatot tesz. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot hozott létre (ODR platform). Az online vitarendezési platform célja az online szerződésekből fakadó viták bíróságon kívüli rendezése. Az ODR platformhoz a következő link alatt férhet hozzá: http://ec.europa.eu/consumers/odr . A szolgáltató nem kötelesek részt venni a fogyasztói választottbírósági testület előtti viták rendezésében. 

Amennyiben ezen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, vagy nem hajthatók végre, ez nem érinti a szerződés fennmaradó részének érvényességét. Az érvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezés helyébe a mögöttes jogszabályi rendelkezések lépnek. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés hiányosnak bizonyul. 

 

Kelt: Magyarország, Máriakálnok, 2020. május 14.